Koordynator regionalny projektu

Karol Wasilewski >> k.wasilewski@zppbialystok.pl

ZPP Woj. Podlaskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnym dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 🇪🇺💰.

Tematem przewodnim spotkań będzie bieżąca realizacja Programu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii mobilności miejskiej. Podczas spotkania zostanie przedstawiony projekt pod nazwą „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog między samorządem a biznesem” realizowany we współprace z CIPE. Ponadto, omówimy harmonogram aktualnych i planowanych w najbliższym czasie naborów wniosków o dofinansowanie. Zaprezentujemy również zmiany Programu względem perspektywy na lata 2014-2020 🔄.

Na spotkania zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i innych podmiotów zainteresowanych dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 💶💡.

Ramowa agenda spotkań oraz rejestracja dostępna pod linkiem: https://tiny.pl/cdfz3 📅📝 Udział w spotkaniach jest bezpłatny 🆓🤝🙌.u

Projekt otwiera nowe możliwości i integrację pomiędzy różnymi instytucjami.  W dniu 25 lipca odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju branży turystycznej sektora MSP Subregionu Suwalskiego i strategii promocji turystyki Suwalszczyzny już na następny sezon. W spotkaniu udział wzięli od lewej:

Karol Wasilewski – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego, który wnosił swoją cenną perspektywę jako przedstawiciel przedsiębiorców w regionie.

Paweł Wnukowski, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, był delegatem zarządu oraz radnym wojewódzkim. Jego obecność stanowiła ważny element współpracy pomiędzy samorządem a sektorem prywatnym.

Maciej Milanowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, przyniósł do dyskusji swoją ekspertyzę w dziedzinie rozwoju regionalnego i wsparcia przedsiębiorczości.

Marcin Leoszko, Prezes Augustowskiej Organizacji Turystycznej, reprezentował sektor turystyczny i wprowadził elementy związane z promocją oraz rozwojem tego ważnego obszaru działalności.

Łukasz Owsiejko, wiceprzewodniczący rady powiatu, stanowił głos lokalnych władz samorządowych, wprowadzając elementy decyzyjne z perspektywy administracji publicznej.

W ramach tego spotkania, narodziły się inspirujące pomysły oraz zaangażowanie, które zapewnią, że turystyka Suwalszczyzny będzie kontynuować swoją dynamiczną ścieżkę rozwoju, przyciągając coraz większe rzesze odwiedzających i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionu.

Powyższa inicjatywa pokazuje, że dialog pomiędzy sektorem publicznym a przedsiębiorcami jest kluczowy dla osiągnięcia zrównoważonego i owocnego rozwoju lokalnego obszaru.

Dziękujemy za owocne spotkanie i czekamy na następne.

Agencja Rozwoju Regionalnego Ares włączyła się w projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”, który ma na celu promowanie efektywnej współpracy i wzajemnego zrozumienia pomiędzy samorządami a sektorem biznesu w regionie. W ramach tego projektu, Ares aktywnie angażuje się w tworzenie kodeksu, który zawierać będzie zasady postępowania i normy, mające na celu ułatwienie dialogu, rozwiązywanie konfliktów oraz wspieranie inicjatyw rozwojowych. Agencja organizuje spotkania, warsztaty i konferencje, w których uczestniczą przedstawiciele zarówno samorządów lokalnych, jak i przedsiębiorców, aby wymieniać się doświadczeniami, omawiać wyzwania i poszukiwać wspólnych rozwiązań. W ten sposób Agencja Rozwoju Regionalnego Ares aktywnie wspiera dążenia do budowania silnego partnerstwa pomiędzy samorządami a biznesem, mającego na celu zwiększenie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy w regionie.

Dialog z przedsiębiorcami na Podlasiu.

Województwo podlaskie otrzyma ogromny zastrzyk finansowy w wysokości prawie 1,3 miliarda euro ze środków Unii Europejskiej. Z tej puli ponad 930 milionów euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 360 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten ogromny wkład finansowy ma przyczynić się do rozwoju regionu oraz umocnić podlaskie firmy, umożliwiając im konkurowanie na arenie międzynarodowej.

Jednak aby to się stało, prezesi tych przedsiębiorstw muszą odpowiednio przygotować się do nowych programów operacyjnych, na które konkursy rozpoczną się niebawem. W tym celu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz regionalny ZPP Województwa Podlaskiego we współpracy z Center for International Private Enterprise (CIPE), Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Uniwersytetem w Białymstoku przygotowali specjalną debatę, która dotyczy pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Debata ta obejmuje także warsztaty i konsultacje, a każdy zainteresowany mógł wziąć w niej udział.

Celem tego projektu, który został rozpoczęty w ubiegłym roku, jest nawiązywanie dialogu pomiędzy samorządem, instytucjami związanymi z biznesem a samymi przedsiębiorstwami. ZPP Województwa Podlaskiego skupia się na różnych formach współpracy, szczególnie przywiązując wagę do młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją działalność przedsiębiorczą. Priorytetem jest pokazanie jak największej liczby możliwych ścieżek dialogu.

W dniu 17 maja odbyła się debata na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku  

Udział w niej wzięli:

  • Emilia Malinowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
  • Maciej Milanowski – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,
  • dr Arkadiusz Niedźwiecki – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. projektów badawczo-rozwojowych,
  • Szymon Witkowski – Ekspert Departamentu Prawa i Legislacji Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz
  • Magdalena Nowak, Doradca Sukcesyjny Wealth Management Services Sp. z o.o.

Prowadzącym debatę był dziennikarz ekonomiczny Karol Wasilewski.

Jeden z paneli poprowadził Szymon Witkowski autor raportu pn.” Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”. Przedstawiono projekt, a następnie odbyła się dyskusja wśród przedstawicieli przedsiębiorców.

Patrząc na województwo podlaskie w czasie ostatnich 20 lat można śmiało stwierdzić, że na pewno nastąpił znaczny jego rozwój. Zmiany dotyczyły również stanowisk pracy, kształcenia. Są zawody, które samoistnie wymarły i są inne, które w to miejsce powstały – dynamika zmian powoduje, że trzeba by elastycznym. Uczelnie, urzędy i pracodawcy muszą być w kooperacji pomiędzy sobą, aby móc kształcić młodych pracowników dla których na rynku znajdzie się miejsce pracy po wyjściu z uczelni. Pamiętać należy również o tym, że kształcenie to proces kilkuletni i kierunki oferowane przez uczelnie muszą nadążać za zmieniającym się otoczeniem, po to, żeby z uczelni wychodził człowiek, dla którego będzie miejsce pracy w jego wyuczonym zawodzie. Dobrym przykładem jest tu chociażby szkoła INFOTECH, w której aktualnie mamy już pierwszych w tym roku maturzystów – uczniowie są kształceni przez praktyków z branży IT, pracodawców i jeśli tylko białostockie firmy będą w stanie zapewnić dobre wynagrodzenie absolwentom żeby ich tu zatrzymać to mają zapewnionych pracowników na miejscu. Trzeba pamiętać również o tym, że proces kształcenia i praktyk powoduje, że pracodawca ma u siebie wykwalifikowanego pracownika już na stracie po ukończeniu szkoły ale czasem „konkurencja” takiego pracownika „podbiera” dając wyższe wynagrodzenie – przed takimi sytuacjami trzeba się również zabezpieczać.

W trakcie dyskusji dużo było mowy o współpracy biznesu oraz szkolnictwa. Oczywiście w tym układzie zawsze uwzględniać należy również władze publiczne. Z pewnością nikt nie ma większej wiedzy o potrzebach rynku pracy niż sami przedsiębiorcy. Dlatego tak ważny jest jeden z postulatów biznesu, który został wskazany w ramach prowadzonego wspólnie z CIPE projektu, a mianowicie współudział biznesu w kształceniu młodzieży.

Bardzo nas cieszy fakt, że tutejszy Uniwersytet współdziała z klastrami biznesowymi na rzecz rozwoju innowacji. Konieczne jest także odpowiednie profilowanie kształcenia technicznego, branżowego i wyższego pod kątem potrzeb biznesu. Województwo podlaskie bardzo zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat, nie tylko pod względem bardzo rozbudowanej infrastruktury, ale także właśnie pod względem przygotowania młodzieży do potrzeb rynku pracy. Województwo to ma duży potencjał ludzki, a korzystając ze środków unijnych może dodać drugi z podstawowych czynników produkcji, czyli kapitał. Z całą pewnością może to przyczynić się do szybkiego rozwoju regionu.

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.