NASZ KODEKS

W wyniku doświadczeń uzyskanych w trakcie prowadzenia projektu, zarówno wynikających z przeprowadzonego badania, jak i z licznych spotkań z przedsiębiorcami i przedstawicielami władz lokalnych, zidentyfikowane zostały najważniejsze bariery we wzajemnych relacjach oraz sposoby na ich przezwyciężenie. Poniżej zaprezentowano 10 postulatów skierowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i do urzędników i władz lokalnych, które mają uniwersalny charakter i mogą wpłynąć na poprawę dialogu również w innych miastach Polski.

A. Przedsiębiorco, bądź aktywny i wiedz, że Twój głos się liczy.

Jedną z największych barier utrudniających współpracę małego, lokalnego biznesu z władzami samorządowymi jest brak aktywnego zaangażowania. Zmagając się z trudami prowadzenia działalności gospodarczej trudno jest znaleźć czas, szczególnie tym najmniejszym przedsiębiorcom, aby brać czynny udział w spotkaniach, konsultacjach inwestycji lokalnych czy też korzystać z istniejących narzędzi (np. portali internetowych urzędów) i oferowanych programów wsparcia. Właściciele małych firm często wskazywali, że ich opinie
są pomijane i nie mają wpływu na przedstawicieli lokalnych władz. Przedsiębiorco, wiedz jednak, że Twój głos się liczy i tylko wykazując własne zaangażowanie będziesz mieć wpływ na życie swojej „małej ojczyzny”. Tylko zabierając głos w dyskusji możesz wpłynąć na sposób wydatkowania pieniędzy z budżetu miasta na to, jakie lokalne inwestycje powstaną, a jakie zostaną pominięte. W dyskusji możesz zgłosić istotne potrzeby dotyczące szkoleń czy wsparcia dla przedsiębiorczości, czy też sposobów promowania lokalnych przedsiębiorców. Od Twojego głosu zależy bardzo wiele.

B. Przedsiębiorcy, jednoczcie się.

W trakcie licznych spotkań przedstawiciele władz samorządowych podnosili, że łatwiej im rozmawiać z „dużymi firmami”. Nie dlatego, że nie chcą słuchać tych małych, ale dlatego, że w ten sposób łatwiej czynić ustalenia. Na rynku działają liczne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, których misją jest reprezentowanie swoich członków między innymi w kontaktach z władzami samorządowymi. Związki te mają za zadanie bronić interesów zrzeszonych z nimi podmiotów i będą to robić Drogi właścicielu małego biznesu w Twoim imieniu.

C. Przedstawicielu lokalnej władzy, współpracuj z organizacjami pracodawców działającymi na Twoim terenie.

Z jednej strony, lokalne organizacje pracodawców mogą odegrać bardzo istotną rolę w reprezentowaniu firm działających w danym regionie. Z drugiej, mogą być ważnym ogniwem łączącym władze samorządowe z biznesem. Lokalne stowarzyszenia mogą wesprzeć działania komunikacyjne miasta oraz informować o projektach dedykowanych lokalnym firmom. Organizacje te posiadają nie tylko bazy danych swoich członków, ale też korzystają z własnych, często bardzo popularnych kanałów informacji umożliwiających przekazywanie zaproszeń na spotkania czy też ważnych komunikatów.

D. Słuchajmy się wzajemnie.

Przeprowadzone badanie oraz liczne rozmowy, jakie przedsiębiorcy odbyli wspólnie z lokalnymi władzami, pokazują, jak ważne są cykliczne spotkania odbywające się w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Na tych spotkaniach przedsiębiorcy poznają prowadzone przez miasto projekty i dedykowane im rozwiązania, które choć istnieją i mogą stanowić realną pomoc, to są mało popularne, gdyż miastu trudno je wypromować. Z kolei przedstawiciele władz lokalnych uzyskują wiedzę dotyczącą potrzeb lokalnej społeczności, np. konieczność zmiany organizacji ruchu czy potrzeby przeprowadzenia konserwacji zieleni w danej okolicy.

E. Urzędniku, nim podejmiesz decyzję rozważ, czy masz pełną wiedzę o jej skutkach.

Jednym z najczęściej pojawiających się tematów w czasie spotkań był wpływ określonych decyzji na działalność przedsiębiorców w danym rejonie. Wielu z nich spotkało się z sytuacją, w której remont danej drogi, zmiana organizacji ruchu czy likwidacja przejścia dla pieszych miały poważne konsekwencje dla ich biznesu. Zamknięta ulica czy zmiana organizacji ruchu to utrudnienie dostaw i zmniejszenie ruchu klientów, które w sposób istotny wpływają na rentowność danego przedsięwzięcia. Usunięcie przejścia dla pieszych na ruchliwej drodze, przy której działa duża firma, może natomiast prowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

F. Urzędniku działaj sprawnie i sumiennie.

Jedną z głównych barier, na jakie wskazują przedsiębiorcy w relacjach z lokalnymi władzami, są przedłużające się procedury, nadmiar biurokracji i wysoki stopień skomplikowania przepisów prawa. Załatwianie spraw administracyjnych dla wielu osób nie jest łatwe, a ilość formularzy i wymaganych dokumentów potrafi przytłoczyć. Często przyczyną takiego stanu rzeczy są braki kadrowe i techniczne w urzędach oraz regulacje prawne na poziomie rządowym. Urzędniku postaraj się wytłumaczyć odwiedzającemu Cię przedsiębiorcy, jak prawidłowo wypełnić wnioski i jakie dokumenty dostarczyć. A gdy będziesz zajmować się jego sprawą, nie zwlekaj z wydaniem decyzji. Z pewnością pozwoli to na załatwienie danej sprawy szybciej i w dobrej atmosferze. Przedstawicielu lokalnej władzy, zadbaj proszę, aby zatrudnić odpowiednią liczbę kadr, tak aby urzędy nie były przeciążone. Wyposaż także pracowników w niezbędne narzędzia i wiedzę poprzez organizację szkoleń. Sprawnie działający urząd jest podstawą w relacjach nie tylko z firmami, ale ze wszystkimi obywatelami miasta.

G. Przedstawicielu władz, twórz nowe narzędzia współpracy i usprawniaj już istniejące.

Jedną z najczęściej pojawiających się uwag przedsiębiorców jest utrudniony dostęp do ważnych dla nich informacji. Często potrzebna im wiedza jest ukryta w jednej z wielu „zakładek” na stronie internetowej. Z drugiej strony przedstawiciele władz samorządowych wskazują, że trudno jest im dotrzeć do przedsiębiorców z prowadzonymi projektami, zachęcać ich do konsultacji czy przekazywać ważne informacje. Przeprowadzone badanie wskazuje ponadto, że trzy czwarte przedsiębiorców zna miejskie kanały komunikacyjne, a co czwarty aktywnie z nich korzysta. Ponad połowa firm uważa z kolei, że dostęp do informacji dotyczących przedsiębiorczości i jej wspierania nie jest łatwy. Oznacza to, że lokalne władze muszą stale podejmować działania zmierzające do rozwoju miejskich kanałów komunikacji i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i łatwymi w odbiorze.

H. Przedstawicielu władz, twórz jednostki dedykowane obsłudze przedsiębiorców.

Przeprowadzone badania oraz spotkania, jakie zorganizowano w trakcie trwania projektu pokazują, jak istotne znaczenie mają komórki odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą. Stworzenie jednego numeru telefonu, pod którym dyżurujący urzędnik udzieli jasnej informacji czy też adresu e-mail, na który przedsiębiorca może wysłać wiadomość i uzyskać odpowiedź w ciągu tego samego dnia, to narzędzia bardzo pożądane przez lokalny biznes. Ważne są także inicjatywy pozwalające na kontakt z urzędem poza tradycyjnymi godzinami pracy oraz w miejscach łatwo dostępnych (otwieranie biur obsługi poza urzędami).

I. Wspólnie kształćmy młodzież.

Istotnym postulatem poruszanym przez przedsiębiorców jest konieczność dostosowania szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku pracy. Firmy działające w rejonie często zgłaszają chęć aktywnego uczestnictwa w kształceniu młodzieży, zarówno poprzez zapewnienie praktyk, jak i poprzez oferowanie organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, których uczestnicy nabywaliby praktyczną wiedzę mającą zastosowanie w danej branży (np. warsztaty programowania).
Ważne jest również, aby władze samorządowe podejmowały działania w zakresie tworzenia klas profilowanych, wzmacniały rolę i wizerunek szkolnictwa branżowego oraz współpracowały ze szkołami wyższymi.

J. Stawiajmy na rozwój i kompetencje.

Bardzo istotnym postulatem przedsiębiorców była prośba o wsparcie lokalnych władz w organizacji szkoleń podnoszących wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, obowiązujących przepisów i obowiązków, jakie ciążą na małych firmach. Wskazywano na potrzebę dostępu do doradztwa prawnego i skarbowego, a także na możliwość łatwego uzyskiwania informacji w urzędach.
Wskazane powyżej dobre praktyki są uniwersalnymi rozwiązaniami, które mogą być stosowane powszechnie w naszym kraju. Wiele z nich z powodzeniem funkcjonuje już w badanych przez nas miastach.

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.