Współpraca między samorządami a lokalnym biznesem to ogromny, lecz wciąż niewykorzystany potencjał. Projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – dialogu pomiędzy samorządem a biznesem”, rozwijany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z samorządami Łodzi, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina i Suwałk, ma na celu zmienić tę sytuację.

Samorządy stanowią naturalnych partnerów biznesowych dla lokalnych firm. W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na współpracę między tymi dwoma sektorami, gdyż obie strony zdają sobie sprawę z korzyści, jakie wynikają z takiego partnerstwa. Projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem” ma na celu uregulowanie tych relacji i stworzenie solidnej podstawy dla dialogu.

Inicjatywa Kodeksu została podjęta przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w 2022 roku i początkowo obejmowała trzy polskie miasta: Częstochowę, Katowice i Łódź. Projekt wspiera Center for International Private Enterprise (CIPE) – amerykańska organizacja pozarządowa, której misją jest wzmacnianie demokracji poprzez prywatną przedsiębiorczość i reformy rynkowe, realizując wizję świata, w którym demokracja zapewnia wszystkim wolność i możliwości dobrobytu. Projekt jest częścią działań CIPE na rzecz promowania dialogu demokratycznego na szczeblu lokalnym w Europie Środkowej poprzez wzmocnienie zdolności liderów biznesowych na poziomie lokalnym i regionalnym do angażowania się w dialog i działania na rzecz przejrzystego, odpowiedzialnego zarządzania i sprzyjającego działalności gospodarczej środowiska.

W celu zrozumienia potrzeb lokalnych przedsiębiorców, ZPP przeprowadził badania dotyczące relacji między lokalnym biznesem a władzami samorządowymi. Na ich podstawie powstały trzy raporty, prezentujące wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z danego miasta na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych lokacji.

Dialog jako główna idea projektu

Następnie wyniki badań zostały przedstawione podczas zorganizowanych spotkań i konsultacji pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami samorządów z Częstochowy, Katowic i Łodzi. Spotkania w formie warsztatów przyniosły wiele cennych obserwacji, stanowiły okazję do wymiany poglądów i doświadczeń, oraz pomogły w budowaniu wzajemnych relacji i wypracowaniu rozwiązań usprawniających kontakty między przedsiębiorcami a samorządami.

W ubiegłorocznej edycji projektu zakończyły się trzy regionalne konferencje oraz podsumowanie w postaci zbiorczego raportu „Kodeks dobrych praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”, zawierającego najważniejsze wnioski, rekomendacje i zbiór dobrych praktyk.

W projekcie aktywnie zaangażowały się również lokalne władze. Marcin Krupa – Prezydent Katowic podsumował swoje zaangażowanie: „Cieszę się, że powstają takie raporty i kodeksy jak ten. Tym bardziej, że są inicjowane przez międzynarodowe instytucje, takie jak Center for International Private Enterprise (CIPE). Wierzę, że Katowice mogą podzielić się wieloma dobrymi praktykami, które udało się nam wypracować podczas realizacji projektów skierowanych do sektora MMŚP. Jesteśmy otwarci na dialog i wsłuchaliśmy się w potrzeby przedsiębiorców. Mam nadzieję, że kodeks pomoże w jeszcze lepszym zrozumieniu specyfiki zarówno biznesu, jak i samorządu. Razem tworzymy nie tylko ekosystem gospodarczy, ale także pracujemy na rozwój naszych miast i lokalnych wspólnot”.

I Wiceprezydent Łodzi – Adam Pustelnik, zauważył natomiast, że: „Warsztaty pokazały dużą potrzebę poprawy informacji o bieżących inwestycjach czy planach rozwojowych miasta, do poprawy jest na pewno komunikacja z lokalnymi przedsiębiorcami. Ambicją twórców jest, aby kodeks nie był tylko deklaracją, ale zawierał również konkretne ustalenia. Pierwsze propozycje to wyznaczenie jednego kontaktu dla przedsiębiorców, prezentacja i dyskusja planów rozwoju przestrzennego czy stworzenie kanału (media społecznościowe, aplikacja) do dialogu między biznesem a samorządem. Chcemy z ZPP stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk i poprawić komunikację z łódzkimi przedsiębiorcami”.

Projekt wsparł również Samorząd Częstochowy. „Na pewno ta inicjatywa określi kierunki dla dalszej współpracy pomiędzy samorządem a biznesem. Bardzo liczę na to, że pomoże w powstaniu platformy, która zintegruje korporacje, samorządy gospodarcze i izby przedsiębiorców. Dziś rozdrobnienie i liczba tych organizacji skutecznie utrudnia dialog, który zwłaszcza po okresie pandemii potrzebuje nowych form. W Częstochowie, dokładamy wszelkich starań, żeby zwiększyć udział pracodawców w stanowieniu lokalnych przepisów. Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie będzie kolejnym krokiem na tej drodze”, miał powiedzieć Piotr Grzybowski – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, kolejni Partnerzy i 3 nowe miasta

W wyniku spotkań roboczych powstały inicjatywy ułatwiające kontakty między przedsiębiorcami a samorządami. W Łodzi utworzono grupę na Facebooku o nazwie „Urząd dla biznesu”, na której publikowane są informacje związane z inicjatywami Łódzkiego Ratusza skierowanymi do przedsiębiorców.

Dodatkowo, uruchomiony został regularny cykl śniadań dla przedsiębiorców z władzami samorządowymi, cieszący się dużą popularnością. Projektowi dołączyło też szereg nowych lokalnych inicjatyw, takich jak Agencje Rozwoju Regionalnego w Częstochowie i Suwałkach oraz Strefa Innowacji Miasta Katowice, Centrum Społecznego Rozwoju i Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie i Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

W roku 2023 do projektu dołączyły również Samorządy Krakowa, Szczecina i Suwałk. ZPP organizuje spotkania konsultacyjne, w których biorą udział przedsiębiorcy i samorządowcy. Ponadto wszystkie samorządy w Polsce zostały zaproszone do dzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi procesu dialogu i nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami na ich terenie.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nagrodzi najciekawsze rozwiązania dyplomami i statuetkami „Samorząd Przyjazny MSP”. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie kodeksu https://dialog-biznes.zpp.net.pl/.

Zdaniem Marcina Nowackiego, Wice Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego a biznesem, zwłaszcza lokalnym, może stanowić jedno z głównych wsparć dla krajowej gospodarki.

„Widoczne jest pewne ożywienie w tej kwestii, tym bardziej, że samorządy dysponują szeregiem narzędzi, które pomagają zaktywizować lokalne przedsiębiorstwa – choćby na rynku zamówień publicznych. Dlaczego grupa 99,8 procenta polskich firm, czyli sektor MŚP, realizuje dziś tylko 60 procent zamówień publicznych powyżej progów unijnych? Bardzo łatwo możemy to zmienić. Przyglądając się sytuacji ostatnich lat, zauważymy jednak pewną pozytywną zmianę. Wciąż pozostaje tu wiele do zrobienia, ale coraz większa liczba samorządów realnie, nie z administracyjnego przymusu, otwiera się na biznes, ponieważ zauważają one, że taka kooperacja przekłada się na obustronny sukces.”

Ambicją Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jest kontynuacja projektu w 2024 roku oraz promowanie bliskiej współpracy między samorządami a lokalnym biznesem. To sposób na wzmacnianie zaufania do instytucji lokalnych i naturalna droga do wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.